(+995 32) 242 4181

პეტრე მელიქიშვილის ქ. 8ა, 0179, თბილისი, საქართველო

info@agc.ge

netcom

კაპიტალის მოზიდვა

ჩვენ ვეხმარებით კომპანიებს საერთაშორისო ინვესტორის მოძიებასა და გლობალური ფონდების მოზიდვაში.

AGC უზრუნველყობს კლიენტის საჭიროებებზე მორგებული ფონდების მოზიდვის სტრუქტურის ჩამოყალიბებას. ფონდების მოზიდვის და განთავსების მომსახურება განკუთვნილია კომპანიებისთვის, რომელთაც სურთ სტრატეგიული პარტნიორის ან ინვესტორის მოძიება კონკრეტული საინვესტიციო პროექტის დასაფინანსებლად, ან არსებული ბიზნესის გასაფართოებლად. თითოეული პროექტის სპეციფიკიდან და კლიენტის მიზნებიდან გამომდინარე, AGC-ს საინვესტიციო გუნდი ქმნის საინვესტიციო პროექტს, აწარმოებს მოლაპარაკებებს პოტენციურ ფინანსურ ინსტიტუტებთან, საჯარო და კერძო ინვესტორებთან, კერძო საინვესტიციო ფონდებთან გლობალური მასშტაბით, წარუდგენს მათ საინვესტიციო წინადადებას და უთანხმდება ინვესტირების პირობებზე.

AGC სერვისები ფონდების მოძიების და განთავსების მიმართულებით მოიცავს:

  • Initial Public Offerings (IPOs)
  • Mezzanine financing
  • ფასიანი ქაღალდების (ბონდების, აქციების) გამოშვება
  • არასაბანკო ფინანსური ინსტიტუტებისგან დაფინანსების მოპოვება
  • კომპანიების მოკლევადიანი და გრძელვადიანი დაკრედიტება
  • საწესდებო კაპიტალში კონვერტირებადი სესხები
  • ჩანაცვლდება სესხები - ბანკის ან ინვესტორის მიერ გრძელვადიანი სესხების გადაფარვა
  • ალიანს ჯგუფი ჰოლდინგის სხვა შვილობილ კომპანიებთან ერთად სინდიცირებული სესხების გაცემა